<

Tarifa e shkollimit

Ju ftojmë t'i referoheni vendimit përkatës të Bordit të Administrimit të Universitetit:

VBA 16 DT. 13/06/2019 "Miratimi i tarifës së konkurrimit, tarifës së regjistrimit si dhe tarifës së shkollimit për të gjitha programet e studimit të ofruara nga Fakultetet e Universitetit të Arteve, për vitin akademik 2019-2020"