<

Drejtoria e BNJ dhe Informacion/ Protokoll/ Arkive

Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Informacion/ protokoll/ arkive, nën drejtimin e Rektorit, inicion dhe përgatit strukturë-organikën analitike dhe organizative të Universitetit të Arteve, emërtesat e punonjësve, ndjek proçedurat e marrjes ne punë dhe të trajtimit të personelit mësimor dhe administrativ (e të tjerë sipas Statutit), si dhe mbikqyr zbatimin në këto procese të akteve ligjore e nënligjore në fuqi, të Statutit të Universitetit të Arteve, të urdhërave e udhëzimeve të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, të vendimeve të Senatit e urdhërave të Rektorit. Kjo dege mban të dhënat e veprimtarisë për secilin dhe ndjek skemën e organizimit institucional e akademik të Universitetit të Arteve.


Elia PLAKU ADEMI
Drejtore e Drejtorise se Burimeve Njerezore dhe Informacionit

Tel: +355 4 2 223 366
Email


Dorina MITROVASILI
Përgjegjëse e Sektorit te Auditit

Tel: +355 68 903 4621
Email


Jeta SHASHAJ
Pergjegjese e Sektorit Statistike/ Informacion

Tel: +355 4 2 247 596
Email


Besmira NEZAJ
Specialiste, Arkiv-Protokoll

Tel: +355 68 901 9682
Email