<

Njoftime ERASMUS+ KA2

12/05/21

NJOFTIM - Furnizim & Vendosje të pajisjeve laboratorike të konservimit dhe restaurimit të trashëgimisë kulturore të parashikuara nga projekti “Improving Research capacities of Albanian higher education institutions in conservation and restoration of Cultural Heritage”  Nr. REF: 610390-EPP-1-2019-1-AL-EPPKA2-CBHE-SP

FTESË PËR OFERTË - Furnizim & Vendosje të pajisjeve laboratorike të konservimit dhe restaurimit të trashëgimisë kulturore të parashikuara nga projekti “Improving Research capacities of Albanian higher education institutions in conservation and restoration of Cultural Heritage”