<

KE - Vendime dhe Mbledhje

09 04 2024
Relacion - Informacion drejtuar Senatit Akademik mbi "Zëvendësimin e anëtarit të Këshillit të Etikës, Z. Gazmend Leka"

28 03 2024
Relacion - Informacion drejtuar Rektoratit në përgjigje të kërkesës së regjistruar në Programin e Transparencës me nr. 2 dt. 26/03/2024

02 05 2023
Rekomandim drejtuar Rektoratit mbi ankesën e Znj. Suela Kromidha

07 02 2023
Shqyrtim ankese drejtuar Këshillit të Etikës nga Znj. Suela Kromidha / Seancë degjimore me Znj. Ermelinda Lupi, mungon Znj. Alkida Boshnjaku me arsye

03 02 2023
Shqyrtim ankese drejtuar Këshillit të Etikës nga Znj. Suela Kromidha / Seancë degjimore me Znj. Kristina Zhamo, mungon Znj. Alkida Boshnjaku me arsye

02 02 2023
Shqyrtim ankese drejtuar Këshillit të Etikës nga Znj. Suela Kromidha / Seancë degjimore me Znj. Arta Dashi dhe Z. Ermir Hoxha

01 02 2023
Shqyrtim ankese drejtuar Këshillit të Etikës nga Znj. Suela Kromidha / Seancë degjimore me Znj. Jona Kasimati dhe Z. Osmon Boka

27 12 2022
Shqyrtim ankese drejtuar Këshillit të Etikës nga Znj. Suela Kromidha / Seancë degjimore me Znj. Jeta Shashaj dhe Znj. Suela Kromidha

23 12 2022
Shqyrtim ankese drejtuar Këshillit të Etikës nga Znj. Suela Kromidha

21 07 2022
Shqyrtim i Raporteve të Vlerësimit të Brendshëm mbi dispozitat e Kodit të Etikës të Universitetit të Arteve për Fakultetin e Arteve të Bukura (standardi III.3 kriteri 5 udhëzim/ V.5 kriteri 1/ VI.4 kriteri 4/ VI.5 kriteri 2)

14 07 2022
Shqyrtim i Raporteve të Vlerësimit të Brendshëm mbi dispozitat e Kodit të Etikës të Universitetit të Arteve për Fakultetin e Artit Skenik (standardi III.3 kriteri 5 udhëzim/ V.5 kriteri 1/ VI.4 kriteri 4/ VI.5 kriteri 2)

07 07 2022
Shqyrtim i Raporteve të Vlerësimit të Brendshëm mbi dispozitat e Kodit të Etikës të Universitetit të Arteve për Fakultetin e Muzikës (standardi III.3 kriteri 5 udhëzim/ V.5 kriteri 1/ VI.4 kriteri 4/ VI.5 kriteri 2) 

02 02 2022
VKE 1 - "Emërimi i Z. Alert Çeloaliaj anëtar i Këshillit të Etikës të Universitetit të Arteve"

14 12 2021
Relacion - Informacion drejtuar Senatit Akademik mbi "Zëvendësimin e anëtarit të Këshillit të Etikës, Z. Altin Basha"

07 12 2021
Verifikim i kandidaturave për anëtarë të Komisionit të Përhershëm për Ekuivalentimin e Gradës Shkencore, sipas VKM Nr. 145 dt. 10.03.2021 "Për dhënien e statusit të veçantë të Universitetit të Arteve"

10 06 2021
Përpunim i përmbajtjes së pyetësorit drejtuar studentëve të Universitetit të Arteve në kuadër të procesit të Akreditimit Institucional, lidhur me këndvështrimin e Këshillit të Etikës për tre shtyllat kryesore të mësimdhënies dhe mësimnxënies

22 04 2021
Verifikimi i dosjeve të kandidatëve për udhëheqës të ciklit të tretë, Doktoraturë, për Fakultetin e Artit Skenik dhe Fakultetin e Muzikës

21 07 2020
Verifikimi anti-plagjiaturë i punimeve shkencore të kandidatëve pjesëmarrës në Zgjedhjet për Autoritetet Drejtuese dhe Senatin Akademik të Universitetit të Arteve 

13 04 2020
VKE 5 - "Autorizim për pjesëmarrje në trajnimin e organizuar nga Rrjeti Akademik Shqiptar mbi përdorimin e platformës Anti-Plagjiaturë"

06 03 2020
VKE 4 - "Emërimi i Sekretarit të Këshillit të Etikës të Universitetit të Arteve"

04 03 2020
VKE 3 - "Miratimi i Rregullores së Funksionimit të Këshillit të Etikës të Universitetit të Arteve"

04 03 2020
VKE 2 - "Miratimi i Kodit të Etikës të Universitetit të Arteve"

04 03 2020
VKE 1 - "Konstituimi i Këshillit të Etikës të Universitetit të Arteve"