<

Drejtoria Ekonomike

Drejtoria Ekonomike ndjek zbatimin e të gjithë procedurave financiare të planifikimit dhe realizimit të buxhetit të Universitetit të Arteve dhe të buxheteve të tjera (shërbime, donacione, projekte, etj), bën mbajtjen e dokumentacionit përkatës në lidhje të ngushtë me organizmat financiare shtetërore, Drejtorinë Ekonomike në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës, Statutin e Universitetit të Arteve, vendimet e Senatit dhe urdhërat e udhëzimet e Rektorit. 

Ajo mbulon të gjitha veprimet financiare që lidhen me shpenzimet për veprimtarinë e Universitetit të Arteve, pagesat e personelit (në bashkëpunim me Kancelarin, Degën e Personelit dhe atë Mësimore), bursat e studentëve, të valutës (në bashkëpunim me Degën e Marrëdhënieve me Jashtë), të shpenzimeve operative dhe investimeve, dhe bën mbylljen e bilancit vjetor të Universitetit të Arteve.


Adriatik KRAJA
Drejtor i Drejtorise Ekonomike

Yllka KUKUMI
Pergjegjese e Sektorit te Buxhetit

Drita FEREZAJ
Pergjegjese e Sektorit Paga/ te Ardhura

Natasha HARIZAJ
Magazine


Tel: +355 4 2 223 366
Email