<

Blerje piano

Buletini Nr.37, datë 21 Shtator 2015 Agjencia e Prokurimit Publik

 

UNIVERSITETI I ARTEVE – TIRANË


Autoriteti Kontraktor: Universiteti i Arteve – Tiranë;

Lloji i procedurës se prokurimit: Procedurë e Hapur me mjete elektronike;

Objekti: “Blerjen e 5 (pesë) copë “Grand Piano (gjatësia 180 cm deri 188 cm)” dhe 2 (dy) copë “Grand Piano (gjatësia 200 cm deri 214 cm)”, për UART, për vitin 2015 dhe 2016;

Afatet e lëvrimit:

  • “Grand Piano (gjatësia 180 cm deri 188 cm)”, copë 2 ( dy) dhe Grand Piano (gjatësia 200 cm deri 214 cm)”,) cope 1 (një), brenda datës 01 dhjetor 2015;
  • "Grand Piano (gjatësia 180 cm deri 188 cm)”, copë 3 (tre), dhe Grand Piano (gjatësia 200 cm deri 214 cm)”,) cope 1 (një), brenda datës 31 mars 2016;

Fondi limit është: 17.500.000 lek pa TVSH (shtatembedhjetemilion e peseqindmije);

Burimi i financimit: Financimi nga Buxheti i Shtetit (FZHR);
Investim;

Hapja e Ofertave do të bëhet në Sistemin Elektronik të Prokurimeve, Universiteti i Arteve;

Afati i fundit per pranimin e dokumentave 14.10.2015, ora 12:00.


Për më shumë informacion, jeni të lutur të hyni në Sistemin e Prokurimit Elektronik në faqen zyrtare të APP në www.app.gov.al.