<

Njoftim Anullimi

Universiteti i Arteve njofton anullimin e proçedurës “Blerje të 6 (gjashtë) copë Grandpiano Mexocoda dhe 16 (gjashtëmbëdhjetë) copë Piano Vertikale”, me datë të hapjes së ofertave 09.09.2015.

Kjo proçedurë anulohet me Urdhër të Rektorit të Universitetit të Arteve Nr. 23, datë 08.09.2015, për shkak se "Pianot Grandpiano Mexocoda dhe Piano Vertikale, të tenderuara nuk plotësojnë standartet e mësimdhënies në UART".

Njoftim-Anullimi i Tenderit