<

Rikonstruksionin e Sallës së Lëvizjes Skenike

Universiteti i Arteve ka shpallur proceduren e prokurimit me objekt “Rikonstruksionin e Sallës së Lëvizjes Skenike” (ndërtesa F), Universiteti i Arteve. Për më shumë informacion, jeni të lutur ti referoheni “Njoftimit të kontratës” si dhe hyni në Sistemin e Prokurimit Elektronik në faqen zyrtare të APP në www.app.gov.al.