<

Blerje piano

Universiteti i Arteve ka shpallur proceduren e prokurimit me objekt “Blerje të 6 (gjashtë) copë Grandpiano Mexocoda dhe 16 (gjashtëmbëdhjetë) copë Piano Vertikale”. Për më shumë informacion, jeni të lutur ti referoheni “Njoftimit të kontratës” si dhe hyni në Sistemin e Prokurimit Elektronik në faqen zyrtare të APP në www.app.gov.al.