<

Njoftim

.::: Urdhër i Rektorit Nr. 18 Dt. 11/05/2015 "MBI PROCEDUREN E HEDHJES SE SHORTIT PER CAKTIMIN E FITUESIT NE PROKURIMET E ZHVILLUARA NE UNIVERSITETIN E ARTEVE"

.::: Njoftim drejtuar operatorëve "Mbi percaktimin me short te fituesit ne prokurimin elektronik me REF - 87725-03-12-2015, me objekt: 'Per sherbimin e ruajtjes me roje civile te Universitetit.te Arteve, per vitin 2015'."