<

Regjistrimet në UART

Sekretarite e Fakulteteve nga data 1 Tetor deri me 7 Tetor 2014, prej ores 08:00 deri ne oren 18:00, pranojne dokumentacionin plotesues per te gjithe kandidatet fitues.

MAS: Lista e fituesve në IAL publike, FAZA II


Kandidatet dorezojne personalisht dokumentacionin plotesues te meposhtem:

  • Dokumentin e identifikimit (karte identiteti ose pasaporte) (fotokopje);
  • 2 fotografi personale;
  • Mandat arketimi te tarifes se regjistrimit prej 1.600 Leke, paguar prane zyrave te Postes Shqiptare per llogari te UART;
  • Deklaraten e paraqitur sipas udhezimit Nr. 30 Dt. 12.09.2014 te MAS, e cila plotesohet dhe firmoset nga kandidati ne prani te Sekretares se Fakultetit dhe kunderfirmoset nga kjo e fundit.


Gjithashtu, studenti do të kryejë individualisht regjistrimin në hapesirën didaktike elektronike të UART. Në vijim instruksionet:

Manual regjistrimi "Bachelor"

Për të filluar procedurën e regjistrimit, kliko ketu.