<

Procedura Prokurimi

Meremetim Tarracash - Njoftim kontratë nënshkruar
Meremetim Tarracash - Njoftimi i fituesit


Universiteti I Arteve ka shpallur proceduren e prokurimit me objekt “Meremetim tarracash”.

Për më shumë informacion, jeni të lutur ti referoheni Njoftimit të Kontratës, si dhe të hyni në Sistemin e Prokurimit Elektronik në faqen zyrtare të APP në www.app.gov.al