<

Procedura Prokurimi

Universiteti i Arteve shpall proceduren e prokurimit me Objekt “Blerje pajisje audiovizuale”, në formë elektronike, me procedure “kërkesë për propozim”. Fondi limit në dispozicion për këtë procedure prokurimi është 2,016,904 lekë, pa TVSH.

Për informacione të mëtejshme mund të shikoni Njoftimin e kontratës, ndërsa për tu njohur me dokumentat e tenderit duhet të hyni në Sistemin Elektronik të Prokurimeve në faqen zyrtare të Agjencisë së Prokurimit Publik: www.app.gov.al