<

Proçedure Prokurimi

Universiteti i Arteve shpall procedure e prokurimit me Objekt “Blerje instrumenta”, në formë elektronike, me procedure “kërkesë për propozim”. Fondi limit në dispozicion për këtë procedure prokurimi është 7.191.000 lekë, pa TVSH.

Për informacione të mëtejshme mund të shikoni Njoftimin e kontratës, ndërsa për tu njohur me dokumentat e tenderit duhet të hyni në Sistemin Elektronik të Prokurimeve në faqen zyrtare të Agjencisë së Prokurimit Publik: www.app.gov.al-- Universiteti i Arteve njofton anullimin e procedurës “Blerje instrumenta” me fond limit 7.191.000 lekë pa TVSh, nga të ardhurat e veta, me datë të hapjes së ofertave 23.01.2012. Kjo procedurë anulohet për shkak se u skualifikuan të gjithë ofertuesit e paraqitur.