<

Data të provimeve

Të dashur Studentë,

Datat e sezonit të provimeve të mbartura, Maj-Qershor 2023, mund ti aksesoni nën menu-në Informacion -> Provimet, në faqen e Fakultetit përkatës.

Studim të mbarë!