<

Rregullore

:::. 16.07.2014 - RREGULLORE MBI ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E KËSHILLIT TË PROFESORËVE

:::. Rregullorja e Këshillit të Profesorëve në UART (pdf)

:::. Rregullore e Zgjedhjeve 2012 ne Universitetin e Arteve (pdf)

:::. Rregullorja e Studimeve per ciklin e I-re ne Universitetin e Arteve (pdf)

:::. Rregullorja e Studimeve per ciklin e II-te ne Universitetin e Arteve (pdf)