<

Këshilli i Etikës

Këshilli i Etikës diskuton probleme të etikës së jetës akademike.

Këshilli i Etikës i Universitetit të Arteve zgjidhet nga Senati akademik sipas propozimeve të Rektorit. Pjesëtarët e Këshillit te Etikës janë punonjës mësimore me të paktën gradën shkencore Doktor. Këshilli i Etikës përbëhet nga anëtarë me integritet dhe eksperience të gjatë pune në Universitetin e Arteve.
 
Mënyra e shqyrtimit të ankesave, proçedurat, vendimet, sanksionet përkatëse dhe ekzekutimi i këtyre vendimeve parashikohen në Kodin e Etikës dhe Rregulloren e Universitetit të Arteve.
 
Anëtarët e Këshillit të Etikës të Universitetit të Arteve janë:
 
  1. Prof. Asoc. Artan Peqini - Kryetar
  2. Agim Duro
  3. Prof. Gazmend Leka
  4. Prof. Gazmend Gjoka