<

Urdhëra, Vendime - Dekanati FAS

22 02 2019
Urdhër - Për marrjen e masave për sezonin e provimeve për semestrin e parë

28 01 2019
VENDIM - Mbi disa ndryshime të strukturës vjetore të procesit mësimor në Fakultetin e Artit Skenik për vitin akademik 2018 - 2019