<

Vendime Dekanati FAS

28 01 2019

VENDIM - Mbi disa ndryshime të strukturës vjetore të procesit mësimor në Fakultetin e Artit Skenik për vitin akademik 2018 - 2019