<

Vendime të Senatit Akademik

22 06 07 
VSA 29 - Për "Miratimin e Rregullores së Komisionit AD-HOC për ekuivalentimin e gradës shkencore për efekt të mësimdhënies të personelit akademik në Universitetin e Arteve"

22 03 10
VSA 25 - Mbi "Miratimin e suplementit të diplomës për ciklin e dytë të studimeve me kohë të plotë Master i Arteve, Master Shkencor dhe Master Profesional, për Fakultetin e Muzikës"

22 03 10
VSA 24 - Mbi "Miratimin e suplementit të diplomës për ciklin e parë me kohë të plotë Bachelor, për Fakultetin e Muzikës"

22 03 10
VSA 23 - Mbi "Miratimin e suplementit të diplomës për ciklin e dytë të studimeve me kohë të plotë Master i Arteve, për Fakultetin e Arteve të Bukura"

22 03 10
VSA 22 - Mbi "Miratimin e suplementit të diplomës për ciklin e parë me kohë të plotë Bachelor, për Fakultetin e Arteve të Bukura"

22 03 10
VSA 21 - Mbi "Miratimin e suplementit të diplomës për ciklin e dytë të studimeve me kohë të plotë Master i Arteve, për Fakultetin e Artit Skenik"

22 03 10
VSA 20 - Mbi "Miratimin e suplementit të diplomës për ciklin e parë me kohë të plotë Bachelor, për Fakultetin e Artit Skenik"

22 03 10
VSA 19 - Mbi "Përcaktimin e pikëzimit në konkurset e pranimit për ciklin e parë të studimeve dhe ciklin e dytë të studimeve, me kohë të plotë, në Universitetin e Arteve, për vitin akademik 2022-2023"

22 03 10
VSA 18 - Mbi "Propozimin për miratimin e tarifave të konkurrimit, tarifës së regjistrimit, tarifës së shkollimit program i parë studimi, si dhe tarifës së shkollimit program i dytë studimi, për të gjitha programet e studimit të ofruara nga Fakultetet e Universitetit të Arteve, për vitin akademik 2022-2023"

22 03 10
VSA 17 - Për "Deklarimin e kuotave të pranimit të studentëve të ciklit të parë të studimeve me kohë të plotë Bachelor dhe të ciklit të dytë të studimeve me kohë të plotë Master i Arteve, Master i Shkencave dhe Master Profesional për vitin akademik 2022-2023, në Universitetin e Arteve"

22 03 10
VSA 16 - Për "Dhënien e titullit 'Doktor Honoris Causa' Z. Birçe Hasko"

22 02 02
VSA 13 - Mbi "Shpalljen e zgjedhjeve të reja, për 3 (tre) vende nga rradhët e përfaqësuesve të Fakulteteve në UART, për anëtar të Bordit të Administrimit, të Universitetit të Arteve"

22 02 02
VSA 12 - Për "Konstituimin e Komisionit AD-HOC për ekuivalentimin e aktivitetit artistik krijues, me punë kërkimore-shkencore, në Universitetin e Arteve"

22 02 02
VSA 11 - Për "Miratimin e rregulloreve dhe kritereve të konkursit të pranimit për vitin akademik 2022-2023, Fakulteti i Muzikës, Universiteti i Arteve"

22 02 02
VSA 10 - Për "Miratimin e rregulloreve dhe kritereve të konkursit të pranimit për vitin akademik 2022-2023, Fakulteti i Arteve të Bukura, Universiteti i Arteve"

22 02 02
VSA 9 - Për "Miratimin e rregulloreve dhe kritereve të konkursit të pranimit për vitin akademik 2022-2023, Fakulteti i Artit Skenik, Universiteti i Arteve"

22 02 02
VSA 8 - Mbi "Zgjedhjen e 1 (një) anëtari përfaqësues të Fakultetit të Artit Skenik në Këshillin e Etikës, në Universitetin e Arteve"

22 02 02
VSA 7 - Mbi "Miratimin e listës së kandidaturave, për 1 (një) anëtar të Këshillit të Etikës përfaqësues nga Fakulteti i Artit Skenik, në Universitetin e Arteve"

22 02 02
VSA 6 - Për "Miratimin e rregulloreve dhe kritereve të konkursit të pranimit për vitin akademik 2023-2024, Fakulteti i Muzikës, Universiteti i Arteve"

22 02 02
VSA 5 - Për "Miratimin e rregulloreve dhe kritereve të konkursit të pranimit për vitin akademik 2023-2024, Fakulteti i Artit Skenik, Universiteti i Arteve"

22 02 02
VSA 4 - Për "Miratimin e rregulloreve dhe kritereve të konkursit të pranimit për vitin akademik 2023-2024, Fakulteti i Arteve të Bukura, Universiteti i Arteve"

22 01 19
VSA 2 - Mbi "Hapjen e procedurës për zgjedhjen e tre anëtarëve të Bordit të Administrimit të Universitetit të Arteve"

21 12 23
VSA 42 - Mbi "Analizën vjetore të punës për vitin akademik 2020-2021, në Universitetin e Arteve"

21 12 07
VSA 38 - Për "FILLIMIN E PROCEDURËS PËR MARRJEN E KANDIDATURAVE PËR NGRITJEN KOMISIONIT TË PËRHERSHËM PËR EKUIVALENTIMIN E GRADËS SHKENCORE PËR PERSONELIN AKADEMIK ME KOHË TË PLOTË DHE ATIJ TË FTUAR NË ZBATIM TË VKM-SË NR. 145, DATE 10.03.2021, "PËR DHËNIEN E STATUSIT TË VEÇANTË UNIVERSITETIT TË ARTEVE SI INSTITUCIONI I VETËM PUBLIK I ARSIMIT TË LARTË NË FUSHËN E ARTEVE NË REPUBLIKËN E SHQIPERISË" NË UNIVERSITETIN E ARTEVE"

21 12 07
VSA 37 - Për "Miratimin e rregullores së veprimtarisë së përgjithshme dhe asaj mësimore të Fakultetit të Arteve të Bukura, në Universitetin e Arteve"

21 12 07
VSA 36 - Për "Miratimin e rregullores së veprimtarisë së përgjithshme dhe asaj mësimore të Fakultetit të Muzikës, në Universitetin e Arteve"

21 12 07
VSA 35 - Për "Miratimin e rregullores së veprimtarisë së përgjithshme dhe asaj mësimore të Fakultetit të Artit Skenik, në Universitetin e Arteve"

21 11 17
VSA 34 - Mbi "Miratimin e rregullores së ciklit të III-të të studimeve për fitim të gradës shkencore Doktor në Muzikologji, në njësinë bazë të KMDP, në Fakultetin e Muzikës në Universitetin e Arteve"

21 11 17
VSA 33 - Mbi "Miratimin e rregullores së ciklit të III-të të studimeve për fitim të gradës shkencore Doktor në Arte Skenike, në programet e studimit të FAS pranë njësisë bazë Regji dhe Regji Filmi & Televizioni, në Universitetin e Arteve"

21 11 17
VSA 32 - Mbi "Miratimin e rregullores së ciklit të III-të të studimeve, në Universitetin e Arteve"

21 11 10
VSA 31 - Për "Rialokim të kuotave të pranimit të ciklit të dytë të studimeve me kohë të plotë MASTER në Universitetin e Arteve"

21 10 07
VSA 30 - Mbi "Miratimin e punësimit të 1 (një) punonjësi mësimor (personalitet) në FAS, të Universitetit të Arteve, me kontratë me kohë të caktuar dhe me angazhim me normë të plotë mësimore, për vitin akademik 2021-2022"

21 10 07
VSA 29 - Për "Miratimin e planeve mësimore, cikli i parë i studimeve me kohë të plotë Bachelor dhe cikli i dytë i studimeve me kohë të plotë Master, në Fakultetin e Arteve të Bukura, për vitin akademik 2021-2022"

21 10 07
VSA 28 - Për "Miratimin e planeve mësimore, cikli i parë i studimeve me kohë të plotë Bachelor dhe cikli i dytë i studimeve me kohë të plotë Master, në Fakultetin e Muzikës, për vitin akademik 2021-2022"

21 10 07
VSA 27 - Për "Miratimin e planeve mësimore, cikli i parë i studimeve me kohë të plotë Bachelor dhe cikli i dytë i studimeve me kohë të plotë Master, në Fakultetin e Artit Skenik, për vitin akademik 2021-2022"

21 10 07
VSA 26 - Për "Rialokim kuote të pranimit nga Trojet të ciklit të parë të studimeve Bachelor në programin e studimit Koreografi, në Fakultetin e Artit Skenik, në Universitetin e Arteve"

21 10 07
VSA 25 - Mbi "Miratimin e rregullores së mbrojtjes nga zjarri, në Universitetin e Arteve"

21 10 07
VSA 24 - Mbi "Miratimin e rregullores së funksionimit të Njësisë së Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë, në Universitetin e Arteve"

21 10 07
VSA 23 - Mbi "Miratimin e rregullores së funksionimit të Sekretarive Mësimore të Fakulteteve, në Universitetin e Arteve"

21 10 07
VSA 22 - Mbi "Miratimin e rregullores së funksionimit të komisionit të Marrëdhënieve me Studentët në Universitetin e Arteve"

21 10 07
VSA 21 - Mbi "Miratimin e rregullores së funksionimit të Sektorit Mësimor dhe Kurrikulës, Informimit të Studentëve, Këshillimit të Karrierës dhe Alumni, në Universitetin e Arteve"

21 10 07
VSA 20 - Mbi "Miratimin e rregullores së Universitetit të Arteve"

21 10 07
VSA 19 - Mbi "Miratimin e rregullores së funksionimit të Senatit Akademik në Universitetin e Arteve"

21 10 07
VSA 18 - Mbi "Miratimin e rregullores së funksionimit të Rektoratit në Universitetin e Arteve"

21 10 07
VSA 17 - Mbi "Miratimin e rregullores mësimore të ciklit të dytë të studimeve Master në Universitetin e Arteve"

21 10 07
VSA 16 - Mbi "Miratimin e rregullores mësimore të ciklit të parë të studimeve Bachelor në Universitetin e Arteve"

21 07 07
VSA 12 - Për "Miratimin e Statutit të Universitetit të Arteve"

21 06 21
VSA 11 - Mbi "Disa ndryshime në rregulloren e Ciklit të Parë të studimeve me kohë të plotë BACHELOR dhe rregulloren e Ciklit të Dytë të studimeve me kohë të plotë MASTER, në Universitetin e Arteve për vitin akademik 2020-2021"

21 04 27
VSA 10 - Mbi "Miratimin e për hapjen e programit të studimit të ciklit të tretë të studimit "Doktor" në Aktrim, Regji, Regji Filmi, Skenografi-Kostumografi dhe Koreografi, të paraqitur nga Departamenti "Regji, Regji Filmi dhe Televizioni" pranë Fakultetit të Artit Skenik"

21 04 27
VSA 9 - Mbi "Miratimin e për hapjen e programit të studimit të ciklit të tretë të studimit "Doktor" në Muzikologji, të paraqitur nga departamenti "Kompozicion - Muzikologji - Dirizhim - Pedagogji Muzikore" pranë Fakultetit të Muzikës"

21 04 27
VSA 8 - Mbi "Deklarimin e kuotave të pranimit të studentëve të ciklit të parë të studimeve me kohë të plotë Bachelor dhe të ciklit të dytë të studimeve me kohë të plotë Master i Arteve, Master i Shkencave dhe Master Profesional, për vitin akademik 2021-2022, në Universitetin e Arteve"

21 04 27
VSA 7 - Mbi "Përcaktimin e pikëzimit në konkurset e pranimit për ciklin e parë të studimeve dhe ciklin e dytë të studimeve me kohë të plotë, në Universitetin e Arteve, për vitin akademik 2021-2022"

21 04 27
VSA 6 - Mbi "Propozimin për miratimin paraprak të tarifave të konkurrimit, tarifës së regjistrimit, tarifës së shkollimit program i parë studimi si dhe tarifës së shkollimit program i dytë studimi për të gjitha programet e studimit të ofruara nga Fakultetet e Universitetit të Arteve, për vitin akademik 2021-2022"

21 02 15
VSA 5 - Mbi "Analizën vjetore të punës për vitin akademik 2019-2020 në Universitetin e Arteve"

21 02 15
VSA 4 - Mbi "Disa ndryshime në rregulloren e ciklit të parë të studimeve me kohë të plotë BACHELOR dhe rregulloren e ciklit të dytë të studimeve me kohë të plotë MASTER, në Universitetin e Arteve"

21 02 15
VSA 3 - Mbi "Ndryshimin e strukturës vjetore të procesit mësimor për vitin akademik 2020-2021, sezoni i provimeve të dimrit për ciklin e parë të studimeve me kohë të plotë BACHELOR dhe ciklin e dytë të studimeve me kohë të plotë MASTER, në Universitetin e Arteve"

20 11 13
VSA 43 - Mbi "Rialokimin e kuotave të pranimit të studentëve të ciklit të dytë të stdimeve me kohë të plotë Master, për vitin akademik 2020-2021, në Universitetin e Arteve

20 09 25
VSA 41 - Mbi "Miratimin e hapjes së programit të studimit të ciklit të parë të studimeve me kohë të plotë BACHELOR "Muzikë Jazz", të paraqitur nga Departamenti i Interpretimit, pranë Fakultetit të Muzikës

20 09 25
VSA 40 - Mbi "Miratimin e hapjes së programit të studimit të ciklit të parë të studimeve me kohë të plotë BACHELOR "Perkusion", të paraqitur nga Departamenti i Interpretimit, pranë Fakultetit të Muzikës

20 09 25
VSA 39 - Mbi "Miratimin e hapjes së programit të studimit të ciklit të parë të studimeve me kohë të plotë BACHELOR "Fotografi", të paraqitur nga Departamenti i Arteve të Aplikuara, pranë Fakultetit të Arteve të Bukura

20 07 28
VSA 30 - Mbi "Miratimin e kritereve të vlerësimit të kandidatëve për personel akademik me kontratë me kohë të caktuar dhe me angazhim me kohë të pjesshme, në Universitetin e Arteve, për vitin akademik 2020-2021"

20 06 18
VSA 27 - Mbi "Shpalljen e zgjedhjeve të reja, për një vend nga rradhët e përfaqësuesve të Fakultetit të Arteve të Bukura, për Anëtar të Bordit të Administrimit, të Universitetit të Arteve"

20 06 08
VSA 26 - Për "Një ndryshim në VSA nr. 15, datë 07.02.2020 mbi deklarimin e kuotave të pranimit të studentëve të ciklit të parë të studimeve me kohë të plotë BACHELOR dhe të ciklit të dytë të studimeve me kohë të plotë MASTER I ARTEVE, MASTER I SHKENCAVE dhe MASTER PROFESIONAL, për vitin akademik 2020-2021, në Universitetin e Arteve"

20 03 06
VSA 25 - Mbi "Zgjedhjen e anëtarëve të Komisionit të Apelimit në Universitetin e Arteve"

20 03 06
VSA 24 - Mbi "Zgjedhjen e anëtarëve të Komisionit Institucional të Zgjedhjeve në Universitetin e Arteve"

20 03 06
VSA 23 - Mbi "Miratimin e kodit të etikës si dhe rregullores së funksionimit të Këshillit të Etikës në Universitetin e Arteve"

20 03 06
VSA 22 - Mbi një ndryshim afati të VSA nr. 21 dt. 26/02/2020 mbi "Ndryshimin e afatit të kryerjes së praktikës mësimore për ciklin e dytë të studimeve, për të gjitha programet e studimit të ofruara nga Fakultetet në Universitetin e Arteve, si dhe të miratimit paraprak të pagesës së siguracionit për studentët e ciklit të dytë"

20 02 26
VSA 21 - Mbi "Ndryshimin e afatit të kryerjes së praktikës mësimore për ciklin e dytë të studimeve me kohë të plotë, në Universitetin e Arteve si dhe miratimin paraprak të pagesës së siguracionit për studentët e ciklit të dytë"

20 02 26
VSA 20 - Mbi "Shpalljen e zgjedhjeve të reja për anëtarë të Komisionit Institucional të Zgjedhjeve si dhe hapja e procedurave për aplikim për Komision Apelimi, në Universitetin e Arteve"

20 02 10
VSA 19 - Mbi "Miratimin e rregullores për organizimin e zgjedhjeve për Autoritetet Drejtuese dhe Senatin Akademik, në Universitetin e Arteve"

20 02 07
VSA 18 - Për "Miratimin e rregulloreve dhe kritereve të konkursit të pranimit për vitin akademik 2021-2022, të Fakultetit të Artit Skenik, në Universitetin e Arteve"

20 02 07
VSA 17 - Mbi "Përcaktimin e pikëzimit në konkurset e pranimit për ciklin e parë dhe të dytë të studimeve me kohë të plotë në Universitetin e Arteve, për vitin akademik 2020-2021"

20 02 07
VSA 16 - Mbi "Miratimin e për hapjen e programit të studimit të doktoraturës në Interpretim, të paraqitur nga Departamenti i Interpretimit pranë Fakultetit të Muzikës"

20 20 07
VSA 15 - Për "Deklarimin e kuotave të pranimit të studentëve të ciklit të parë dhe të dytë të studimeve me kohë të plotë, për vitin akademik 2020-2021, në Universitetin e Arteve"

20 02 07
VSA 14 - Për miratimin e rregulloreve dhe kritereve të konkursit të pranimit për vitin akademik 2021-2022, të Fakultetit të Arteve të Bukura në Universitetin e Arteve

20 02 07
VSA 13 - Mbi "Miratimin e për hapjen e programit të studimit të ciklit të parë të studimeve me kohë të plotë në Fotografi, të paraqitur nga Departamenti i Arteve të Aplikuara pranë Fakultetit të Arteve të Bukura"

20 02 07
VSA 12 - Mbi "Propozimin për miratimin e tarifave të konkurrimit, regjistrimit dhe të shkollimit program i parë dhe program i dytë studimi, për të gjitha programet e studimit të ofruara nga Universiteti i Arteve, për vitin akademik 2020-2021"

20 02 07
VSA 11 - Për "Miratimin e rregulloreve dhe kritereve të konkursit të pranimit për vitin akademik 2021-2022, të Fakultetit të Muzikës në Universitetin e Arteve"

20 02 07
VSA 10 - Mbi "Miratimin e për hapjen e programit të studimit të doktoraturës ARTE PAMORE, të paraqitur nga Departamenti i Pikturës pranë Fakultetit të Arteve të Bukura"

20 02 07
VSA 9 - Mbi "Miratimin e për hapjen e programit të studimit të doktoraturës në Muzikologji-Dirizhim-Pedagogji Muzikore pranë Fakultetit të Muzikës"

20 02 07
VSA 8 - Mbi "Miratimin e për hapjen e programit të studimit të doktoraturës në KOMPOZICION, të paraqitur nga Departamenti Kompozicion-Muzikologji-Dirizhim-Pedagogji Muzikore, pranë Fakultetit të Muzikës"

20 02 07
VSA 7 - Mbi "Miratimin e për hapjen e programit të studimit të doktoraturës SKENOGRAFI-KOSTUMOGRAFI DHE KOREOGRAFI, të paraqitur nga Departamenti Skenografi-Koreografi pranë Fakultetit të Artit Skenik"

20 02 07
VSA 6 - Mbi "Miratimin e për hapjen e programit të studimit të doktoraturës STUDIME TË REGJISË SË TEATRIT, FILMIT DHE TV, të paraqitur nga Departamenti Regji - Regji Filmi dhe Televizioni, pranë Fakultetit të Artit Skenik"

20 02 07
VSA 5 - Mbi "Miratimin e për hapjen e programit të studimit të doktoraturës INTERPRETIM SKENIK DHE HISTORI TEATRI, të paraqitur nga Departamenti Aktrim dhe Teori Arti pranë Fakultetit të Artit Skenik"

20 02 04
VSA 4/1 - Mbi "Zgjedhjen e anëtarëve të Këshillit të Etikës, në Universitetin e Arteve"

20 01 31
VSA 4 - Mbi "Miratimin e listës së kandidaturave, për anëtar të Këshillit të Etikës, në Universitetin e Arteve"

20 01 20
VSA 3 - Mbi "Miratimin e numrit të anëtarëve të Këshillit të Etikës si dhe përbërjen e tij"

20 01 10
VSA 2 - Mbi "Miratimin e numrit të ri rendor të Diplomave, të ofruara nga Universiteti i Arteve, pas regjistrimit të formës së re të Diplomave"

20 01 10
VSA 1 - Mbi "Shpërndarjen e Grantit të akorduar nga MASR dhe Regjistrin e Prokurimeve me burim financim Granti, në Universitetin e Arteve, për vitin kalendarik 2020"

19 11 11
VSA 35 - Mbi "Propozimin për një ndryshim të VSA nr. 21 dt. 29/05/2019, mbi miratimin e tarifës së konkurrimit, tarifës së regjistrimit si dhe tarifës së shkollimit për programet e ciklit të dytë të studimeve Master Profesional të ofruara nga Fakulteti i Muzikës, për vitin akademik 2019-2020"

19 11 11
VSA 34 - Për "Një ndryshim të VSA nr. 27 dt. 09/10/2019, mbi miratimin e planeve mësimore, cikli i dytë i studimeve, Master Profesional, në Fakultetin e Muzikës, për vitin akademik 2019-2020"

19 11 11
VSA 33 - Për "Rialokimin e kuotave të pranimit të studentëve të ciklit të dytë të studimeve me kohë të plotë MASTER, për vitin akademik 2019-2020, në Universitetin e Arteve"

19 10 09
VSA 32 - Mbi "Miratimin e punësimit të 1 (një) punonjësi mësimor (Personalitet) në FAS, të Universitetit të Arteve, me kontratë me kohë të caktuar dhe me angazhim me normë të plotë mësimore, për vitin akademik 2019-2020"

19 10 09
VSA 31 - Për "Rialokimin e kuotave të pranimit të studentëve të ciklit të parë të studimeve me kohë të plotë BACHELOR, për vitin akademik 2019-2020, në Universitetin e Arteve"

19 10 09
VSA 29 - Për "Miratimin e planeve mësimore, cikli i parë dhe cikli i dytë i studimeve, në Fakultetin e Arteve të Bukura, për vitin akademik 2019-2020"

19 10 09
VSA 28 - Për "Miratimin e planeve mësimore, cikli i parë dhe cikli i dytë i studimeve, në Fakultetin e Artit Skenik, për vitin akademik 2019-2020"

19 10 09
VSA 27 - Për "Miratimin e planeve mësimore, cikli i parë dhe cikli i dytë i studimeve, në Fakultetin e Muzikës, për vitin akademik 2019-2020"

19 10 07
VSA 26 - Mbi "Miratimin e kritereve të vlerësimit të kandidatëve për personel akademik me kontratë me kohë të caktuar dhe me angazhim me kohë të pjesshme, në Universitetin e Arteve, për vitin akademik 2019-2020"

19 07 18
VSA 24 - Mbi "Propozimin për miratimin e Projekt-Buxhetit afatmesëm 2020-2022 të Universitetit të Arteve"

19 07 18
VSA 23 - Mbi "Propozimin për miratimin e deklaratës së Misionit të Universitetit të Arteve për vitet akademike 2020-2022"

19 05 29
VSA 22 - Mbi përcaktimin e pikëzimit në konkurset e pranimit për ciklin e parë të studimeve dhe ciklin e dytë të studimeve me kohë të plotë në UART, për vitin akademik 2019-2020

19 05 29
VSA 21 - Mbi propozimin për miratimin e tarifave të konkurrimit, tarifës së regjistrimit, tarifës së shkollimit program i parë studimi si dhe tarifës së shkollimit program i dytë studimi për të gjitha programet e studimit të ofruara nga Fakultetet e UART, për vitin akademik 2019-2020

19 05 29
VSA 20 - Mbi propozimin për miratimin e tarifave, të ciklit të dytë të studimeve, për studentët mbetës dhe përsëritës, në Fakultetet e Universitetit të Arteve

19 04 09
VSA 19 - Mbi miratimin paraprak, për riorganizimin e programeve të studimit Pedagogji Muzikore, Bastub dhe Mësuesi, Kitarë dhe Mësuesi, Fizarmonikë dhe Mësuesi, cikli i dytë MASTER PROFESIONAL, në Fakultetin e Muzikës

19 04 09
VSA 18 - Mbi miratimin paraprak, për riorganizimin e programeve të studimit Skulpturë, Skulpturë Qeramikë, Pikturë Kavaleti, Pikturë Monumentale, Grafikë, Tekstil dhe Modë dhe Multimedia, të ciklit të parë të studimeve BACHELOR, në Fakultetin e Arteve të Bukura

19 04 09
VSA 17 - Mbi miratimin për deklarimin e kuotave të pranimit të studentëve të ciklit të parë të studimeve me kohë të plotë BACHELOR dhe të ciklit të dytë të studimeve me kohë të plotë MASTER, në Fakultetin e Arteve të Bukura, për vitin akademik 2019-2020

19 04 09
VSA 16 - Mbi miratimin për deklarimin e kuotave të pranimit të studentëve të ciklit të parë të studimeve me kohë të plotë BACHELOR dhe të ciklit të dytë të studimeve me kohë të plotë MASTER, në Fakultetin e Artit Skenik, për vitin akademik 2019-2020 

19 04 09
VSA 15 - Mbi miratimin për deklarimin e kuotave të pranimit të studentëve të ciklit të parë të studimeve me kohë të plotë BACHELOR dhe të ciklit të dytë të studimeve me kohë të plotë MASTER, në Fakultetin e Muzikës, për vitin akademik 2019-2020 

19 04 09
VSA 14 - Mbi miratimin paraprak, për hapjen e programit të studimit Fotografi, cikli i parë BACHELOR, në Fakultetin e Arteve të Bukura

19 04 09
VSA 13 - Mbi miratimin paraprak, për hapjen e programit të studimit Perkusion, cikli i parë BACHELOR, në Fakultetin e Muzikës

19 04 09
VSA 12 - Mbi shpalljen e zgjedhjeve të reja, për pozicionin e Përgjegjësit të Departamentit Skulpturë, në Fakultetin e Arteve të Bukura

19 04 09
VSA 11 - Mbi shpalljen e zgjedhjeve të reja, për një vend vakant, për anëtar të Senatit Akademik, përfaqësues nga FAB, kategoria Pedagog, në Universitetin e Arteve

19 04 09
VSA 10 - Mbi propozimin për miratimin e ri-shpërndarjes së grantit të akorduar nga MASR, shpërndarjen e të ardhurave dhe propozimin për miratimin e regjistrit të prokurimeve, në Universitetin e Arteve, për vitin kalendarik 2019

19 01 23
VSA 9 - Për miratimin e rregulloreve dhe kritereve të konkursit të pranimit të Fakultetit të Arteve të Bukura, për vitin akademik 2020-2021, në Universitetin e Arteve

19 01 23
VSA 8 - Për miratimin e rregulloreve dhe kritereve të konkursit të pranimit të Fakultetit të Artit Skenik, për vitin akademik 2020-2021, në Universitetin e Arteve

19 01 23
VSA 7 - Për miratimin e rregulloreve dhe kritereve të konkursit të pranimit të Fakultetit të Muzikës, për vitin akademik 2020-2021, në Universitetin e Arteve

19 01 23
VSA 6 - Mbi shpalljen e zgjedhjeve të reja, për një vend, për anëtar të Bordit të Administrimit, kategoria Student, në Universitetin e Arteve

19 01 23
VSA 5 - Mbi shpalljen e zgjedhjeve të reja, për dy vende vakante, për anëtar të Senatit Akademik, kategoria Student, në Universitetin e Arteve

19 01 23
VSA 4 - Për zgjedhjen e anëtarëve të Komisionit Institucional të Zgjedhjeve (KIZ), në Universitetin e Arteve

19 01 21
VSA 3 - Mbi shkrirjen e Komisionit Institucional të Zgjedhjeve (KIZ) aktual, të zgjedhur me VSA 19 DT. 18/03/2016 dhe shpalljen e zgjedhjeve të reja për anëtar të Komisionit Institucional të Zgjedhjeve (KIZ), në Universitetin e Arteve

19 01 16
VSA 2 - Mbi miratimin e 1 (një) punonjësi mësimor (Personalitet) pranë FAS të UART me kontratë me kohë të caktuar dhe me angazhim me kohë të plotë, për vitin akademik 2018-2019

19 01 11
VSA 1 - Mbi miratimin paraprak dhe shpërndarjen e grantit të akorduar nga MASR, në Universitetin e Arteve, për vitin kalendarik 2019

18 11 14
VSA 32 - Për rialokimin e kuotave të pranimit të studentëve të ciklit të parë të studimeve me kohë të plotë BACHELOR dhe të ciklit të dytë të studimeve me kohë të plotë MASTER I ARTEVE, MASTER I SHKENCAVE dhe MASTER PROFESIONAL për vitin akademik 2018-2019

18 10 11
VSA 31 - Për miratimin e planeve mësimore, në Fakultetin e Muzikës, për vitin akademik 2018-2019

18 10 11
VSA 30 - Për miratimin e planeve mësimore, në Fakultetin e Artit Skenik, për vitin akademik 2018-2019

18 10 11
VSA 29 - Për miratimin e planeve mësimore, në Fakultetin e Arteve të Bukura, për vitin akademik 2018-2019

18 09 11
VSA 28 - Mbi propozimin për miratim, për përjashtimin nga tarifa vjetore e shkollimit të 2 studentëve të Fakultetit të Arteve të Bukura, për vitin akademik 2017-2018

18 09 11
VSA 27 - Mbi miratimin e 3 Profesorëve për punësimin me kontratë me kohë të caktuar dhe me angazhim me kohë të plotë, për vitin akademik 2018-2019

18 09 11
VSA 26 - Mbi miratimin e kritereve të vlerësimit të kandidatëve për Personel Akademik me kontratë me kohë të caktuar dhe me angazhim me kohë të pjesshme, në Universitetin e Arteve për vitin akademik 2018-2019

18 09 11
VSA 24 - Mbi propozimin për miratimin e rishpërndarjes së të ardhurave të Institucionit dhe ndryshimin e rregjistrit të prokurimeve për vitin kalendarik 2018, në Universitetin e Arteve

18 07 11
VSA 23 - Mbi miratimin e propozimit, për dhënien e Titullit 'NDERI I KOMBIT', Prof. Dr. Adriatik Kallulli

18 07 11
VSA 22 - Mbi propozimin për miratimin e projekt-buxhetit afatmesëm 2019-2021

18 07 11
VSA 21 - Mbi propozimin për miratimin e grantit të akorduar nga fondi për zhvillimin e rajoneve, për Universitetin e Arteve, me objekt RIKONSTRUKSION I NDËRTESËS SË KORPUSIT KRYESOR TË UNIVERSITETIT TË ARTEVE

18 07 11
VSA 20 - Mbi propozimin për miratimin e deklaratës së misionit të Universitetit të Arteve për vitet akademike 2019-2021

18 06 28
VSA 19 - Për miratimin e procedurave të studentëve që kryejnë një program të dytë studimi në të njëjtin program studimi për të cilin janë diplomuar më parë, për ciklin e dytë të studimeve

18 06 28
VSA 18 - Mbi miratimin e disa ndryshimeve të rregullores së studimeve në ciklin e dytë të studimeve me kohë të plotë në UART

18 06 28
VSA 17 - Mbi riorganizimin e programeve të studimit në ciklin e dytë të studimeve me kohë të plotë Master i Arteve / Master i Shkencave dhe Master Profesional me shtesën dhe Mësuesi në UART

18 06 28
VSA 16 - Për miratimin e rregulloreve dhe kritereve të konkursit të pranimit për vitin akademik 2019-2020, të Fakultetit të Arteve të Bukura

18 06 28
VSA 15 - Për miratimin e rregulloreve dhe kritereve të konkursit të pranimit për vitin akademik 2019-2020, të Fakultetit të Muzikës, BACHELOR - MASTER 

18 06 28
VSA 14 - Për miratimin e rregulloreve dhe kritereve të konkursit të pranimit për vitin akademik 2019-2020, Fakulteti i Artit Skenik

18 05 11
VSA 13 - Për përjashtimin nga tarifa vjetore e shkollimit të studentëve që ndjekin programet e studimeve me kohë të plotë të ciklit të parë dhe reduktim nga tarifa vjetore e shkollimit të studentëve që ndjekin programet e studimeve me kohë të plotë të ciklit të dytë

18 04 30
VSA 12 - Mbi miratimin e propozimit për dhënien e statusit të veçantë Universitetit të Arteve si një Institucion Publik i Arsimit të Lartë

18 03 01
VSA 11 - Mbi miratimin e propozimit për krijimin e Sekretariatit Teknik të Senatit Akademik, në Universitetin e Arteve

18 03 01
VSA 10 - Mbi miratimin e propozimit për emërimin e Prof. Arian Paço në postin e ZËVENDËSREKTORIT PËR ANËN SHKENCORE, të Universitetit të Arteve

18 03 01
VSA 9 - Për miratimin e personelit akademik të ftuar në Universitetin e Arteve për vitin akademik 2017-2018

18 03 01
VSA 8 - Për deklarimin e kuotave të pranimit të studentëve të ciklit të parë të studimeve me kohë të plotë Bachelor dhe të ciklit të dytë të studimeve me kohë të plotë Master i Arteve, Master i Shkencave dhe Master Profesional, për vitin akademik 2018-2019

18 03 01
VSA 7 - Për miratimin paraprak të propozimeve të tarifës së konkurrimit, tarifës së regjistrimit si dhe tarifës së shkollimit për të gjitha programet e studimit të ofruara nga Fakultetet në UART, për vitin akademik 2018-2019

18 03 01
VSA 6 - Mbi përcaktimin e pikëzimit në konkurset e pranimit në UART për vitin akademik 2018-2019

18 02 12
VSA 5 - Mbi miratimin e shpërndarjes së të ardhurave të Institucionit dhe regjistrin e prokurimeve për vitin kalendarik 2018 me burim financimi të ardhurat e vitit 2018, në UART

18 01 10
VSA 4 - Mbi miratimin e rregulloreve dhe kritereve të konkursit të pranimit për vitin akademik 2018-2019 të FM

18 01 10
VSA 3 - Mbi miratimin e rregulloreve dhe kritereve të konkursit të pranimit për vitin akademik 2018-2019 të FAB

18 01 10
VSA 2 - Mbi miratimin e rregulloreve dhe kritereve të konkursit të pranimit për vitin akademik 2018-2019 të FAS

18 01 10
VSA 1 - Mbi shpërndarjen e grantit të akorduar nga Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, dhe regjistrin e prokurimeve me burim financimi granti për vitin kalendarik 2018

17 10 31
VSA 41 - Për miratim dhe rishpërndarje të kuotave në disa programe studimi, të kandidatëve fitues në konkurset e pranimit në ciklin e dytë të studimeve me kohë të plotë, për vitin akademik 2017-2018

17 10 11
VSA 40 - Për miratimin e listës së kandidaturave për pozicionin e punës Administrator në UART

17 10 11
VSA 39 - Për një ndryshim të VSA 23 dt. 13/07/2016 "Për miratimin e planit të zhvillimit strategjik të UART për vitet akademike 2018-2020"

17 10 11
VSA 38 - Miratimi i shtesës së grantit të akorduar nga buxheti i shtetit për UART, rishpërndarje në buxhetin e institucionit si dhe disa ndryshime në regjistrin e prokurimeve për vitin 2017

17 10 11
VSA 37 - Shtyrje e afatit të pranimeve të dokumentacionit për kandidatët që aplikojnë për transferim studimesh dhe programe të dyta studimi, në programet e ciklit të II-të të studimeve në UART

17 10 11
VSA 36 - Një ndryshim i nenit 19 të rregullores mësimore të ciklit të I-rë të studimeve në UART 

17 10 05
VSA 35 - Për miratimin e kritereve të vlerësimit të kandidatëve për personel akademik të ftuar në Universitetin e Arteve për vitin akademik 2017-2018.

17 10 05
VSA 34 - Për miratimin e strukturës organizative dhe analitike të personelit të UART

17 10 05
VSA 33 - Për miratimin e numrit për personelin akademik të ftuar dhe punonjësit e administratës me kontratë në UART

17 10 05
VSA 32 - Për miratimin dhe rishpërndarjen e kuotave në disa programe studimi për regjistrimin e kandidatëve fitues në konkurset e pranimit të ciklit të I-rë të studimeve me kohë të plotë në FM dhe FAB

17 10 05
VSA 31 - Për miratimin e propozimit për pagesën e anëtarëve të Senatit Aka