<

Zv. Rektoret

Zëvendes Rektori organizon dhe kontrollon punën mësimore krijuese, ndjek hartimin dhe zbatimin e planeve e të programeve mësimore në fakultete dhe në departamente, organizon dhe kontrollon punën për kualifikimin e trupes mësimore te Universitetit te Arteve si brenda ashtu edhe jashtë vendit, harton projekt-planin kalendarik të procesit mësimor në shkallë akademike dhe ia paraqet Rektorit për miratim, kontrollon organizimin dhe zhvillimin e konkurseve të pranimit të studentëve të rinj dhe kontrollon e përgjithëson përvojën e fakulteteve dhe të njësive më të vogla mësimore në procesin mësimor-krijues nëpërmjet grupeve të punës që ngre në gjithë Universitetin e Arteve.

Prof. Dr. Erald BAKALLI
Zv. Rektor i Universitetit te Arteve

Tel: +355 4 2 227 273
Email

Shkarko CV  (pdf)

 

Sonila AGAJ

Pergjegjëse e Sektorit Mësimor 

Tel: +355 68 20 34 024
Email
Zv. Rektor i Universitetit te Arteve

Email 

 

Prof. Pjetër GURALUMI
Përgjegjës i Sektorit të Projekteve

Tel: +355 4 2 227 273
Email