<

Sektori i Shërbimeve

Redion SHEHU
Përgjegjës i Sektorit të Shërbimeve

Tel: +355 69 277 9229
Email